Şcoală

articolul anterior articolul urmator

#art26LEN. Mesaj public. Destinatar: PNL

2
17 May 2020 21:28:50
Marian Staş

Dragă PNL, în acest moment, în Educaţie, eşti în default curricular big time. Da-da: povestea aia cu planurile-cadru - ştii tu. Mai ales la liceu, unde copiii au a începe peste trei-patru luni, pe stil nou, şi din 2016 nu s-a întâmplat nimic relevant. Asta e. Activarea articolului 26 din LEN îţi oferă alternativa de care ai nevoie, politic şi nu numai. Am încredere că, dacă îţi pasă de şcoală pe bune şi eşti de bună-credinţă, poţi.

Domnule preşedinte PNL şi prim-ministru al Guvernului României Ludovic Orban,

Doamnă vicepreşedinte PNL, deputat şi viceprim-ministru al Guvernului României Raluca Turcan,

Domnule vicepreşedinte PNL şi europarlamentar Rareş Bogdan,

Domnule vicepreşedinte PNL şi senator Iulian Dumitrescu,

Dpmnule vicepreşedint PNL şi deputat Sorin Câmpeanu,

Doamnă senator Alina Gorghiu,

Doamnă preşedinte PNL Bucureşti şi ministru Violeta Alexandru,

Domnule ministru Cătălin Predoiu,

Domnule preşedinte PNL sector 1 şi secretar de stat Sebastian Burduja,

Domnule preşedinte PNL sector 6 şi consilier municipal Ciprian Ciucu,

Domnule secretar de stat Dragoş Preda,

Domnule consilier Daniel Ciungu,

Acest mesaj public vă este destinat explicit, atât dumneavoastră personal – în virtutea faptului că ne cunoaştem direct – cât, mai ales, partidului pe care îl conduceţi, deoarece acum partidul dumneavoastră se află la guvernare. Vă cer să daţi dovadă de curaj politic şi să aprobaţi urgent Hotărârea de Guvern privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie. Scopul funcţionării unităţilor-pilot este testarea unor modele curriculare şi de carieră didactică de secol XXI, în vederea fundamentării de politici publice la nivel naţional.

I. Sunt trei scenarii

Scenariul 1. Do nothing. Chestiunea rămâne ca-n trenestablishment-ul bagă capul, struţeşte, în nisip, pune batista pe ţambal, povestea cu pilotarea n-a existat vreodată, vremurile sunt grele, dă-l în mă-sa şi pe Staş ăsta cu aiurerile lui, cine naiba are timp de prostii când uite câte avem de făcut, altele ard acum-acum-acum – nu aşa, cai verzi pe pereţi cu pilotări!... Acesta este scenariul cel mai prost cu putinţă, consfinţind în fapt duplicitatea argheziană otrăvită "una vorbim, alta fumăm" – politic, scenariul este, pur şi simplu, dezonorant.

Scenariul 2. HG e publicată în MO, ŞI una-două-trei... câte-or putea, şcoli pornesc pilotarea curriculară din anul şcolar 2020-2021. Onest – eu sunt primul care afirm acest lucru – în actualele condiţii obiective, după trei luni bune (martie-mai) pierdute aiurea-n tramvai, fereastra de oportunitate e cvasi-închisă; totuşi, acest scenariu este încă posibil, dar el devine din ce în ce mai puţin probabil, pe măsură ce zilele trec

Scenariul 3. HG e publicată în MO, şi procesul pilotării curriculare RĂMÂNE DESCHIS pentru anul şcolar 2021-2022. În acest scenariu, TOATĂ LUMEA E HAPPY. PNL face istorie în Educaţie, dovedeşte curaj politic autentic în loc de impostură politică sulfuroasă, ŞI toţi cei care suntem la butoanele tehnice ale acestui proiect avem suficient timp la dispoziţie să pregătim cum se cuvine şcolile-pilot interesate. Ba, mai mult, urmare a unei conversaţii extrem de consistente cu distinsul interlocutor universitar Sorin Cheval, mă gândesc foarte serios că avem ocazia să chiar creăm un proces deschis, o competiţie de proiecte curriculare ce pot face obiectul pilotării – doar să vrem pe bune.

Bref. 

ÎN SCENARIUL 1, TOŢI ACTORII PIERD. În absenţa şcolilor-pilot, transformarea curriculară cinstită, de secol XXI, este tehnic imposibilă. Toţi ştim foarte bine că aşa stau lucrurile.

ÎN SCENARIUL 3, TOŢI ACTORII CÂŞTIGĂ. Schimbare de paradigmă curriculară înseamnă trecerea de la tabelul unic de acum, orwellian-obligatoriu pentru cohorte de câte 150000-160000 de elevi anual, la curriculum oferit de şcoală şi curriculum la decizia elevilor, din oferta şcolii. În acest moment, singurul ingredient necesar este voinţa politică autentică; documentele tehnice sunt, toate, în bună ordine, gata de validarea lor politică.

II. Art. 26 LEN. Textul Hotărârii de Guvern (draft iniţiat în 06.02.2020, cu contribuţia directă a unui tânăr coechipier sclipitor, expert în drept în devenire, şi finalizat în 13.05.2020, într-un alt tandem profesional de calibru greu)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 26 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

ART. 1

Se aprobă înfiinţarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie.

ART. 2

(1) Începând cu anul şcolar 2020-2021, în sistemul de învăţământ preuniversitar vor fi selectate unităţi de învăţământ experimentale şi de aplicaţie, denumite în continuare unităţi-pilot. Scopul unităţilor-pilot este testarea unor noi modele curriculare şi de carieră didactică, în vederea fundamentării de politici publice la nivel naţional.

(2) Unităţile-pilot fac parte din sistemul naţional de învăţământ.

(3) În unităţile-pilot se aplică dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reglementările subsecvente.

(4) În vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri a Guvernului, ministrul educaţiei şi cercetării poate emite ordine, instrucţiuni sau iniţia alte hotărâri de Guvern.

ART. 3

(1) Pentru anul şcolar 2020-2021, lista unităţilor de învăţământ preuniversitar care vor funcţiona ca unităţi-pilot se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, cel târziu la data de 1 iulie 2020.

(2) În acest scop, ministrul educaţiei şi cercetării va aproba Metodologia de înfiinţare şi funcţionare a unităţilor-pilot. Aceasta va cuprinde:

a) modalitatea prin care unităţile de învăţământ preuniversitar pot solicita dobândirea statutului de unitate-pilot

b) criteriile pe baza cărora sunt selectate unităţile-pilot

c) modelele curriculare ce vor face obiectul pilotării

d) structura de personal şi modalităţile de organizare a normei de muncă pentru pentru personalul didactic şi nedidactic din unităţile-pilot

e) mecanismele de finanţare a unităţilor-pilot

f) mecanismul de monitorizare şi evaluare a unităţilor-pilot

g) alte reglementări necesare înfiinţării şi funcţionării unităţilor-pilot.

ART. 4

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin entităţile subordonate şi coordonate, precum şi autorităţile administraţiei publice locale sprijină, conform atribuţiilor ce le revin, unităţile-pilot testarea noilor modele curriculare şi de carieră didactică, în vederea fundamentării de politici publice la nivel naţional.

ART. 5

Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, până la data de 1 august 2020.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

III. Art. 26 LEN. Banii (notă-concept de iniţiere a procesului finanţării cu fonduri europene, elaborată la 06.03.2020, în tandem cu conducerea OI POCU)

Domnului Marcel BOLOŞ, ministrul Fondurilor Europene

NOTĂ-CONCEPT

privind finanţarea prin fonduri europene a proiectului

ROMÂNIA-EDUCATĂ, PUSĂ ÎN FAPT

ŞCOLI-PILOT, PENTRU SCHIMBAREA PARADIGMEI EDUCAŢIEI

Stimate domnule ministru,

Supun analizei şi deciziei dumneavoastră proiectul ROMÂNIA EDUCATĂ, PUSĂ ÎN FAPT. ŞCOLI-PILOT, PENTRU SCHIMBAREA PARADIGMEI EDUCAŢIEI, în vederea aprobării finanţării prin fonduri europene, în perioada  2020-2024.

Proiectul, de importanţă critică pentru sistemul public al educaţiei din România, are ca obiectiv strategic pilotarea unor arhitecturi curriculare şi de resurse umane de secol XXI, pe baza activării, prin Hotărâre de Guvern, a articolului 26 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011, ce prevede funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie.

[...]

  1. NEVOI ŞI SOLUŢII SPECIFICE DE FINANŢARE

Proiectul propus se încadrează in obiectivele specifice ale Programului Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii: 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, non formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare, pentru ca vor fi susţinute măsuri  care vor fi  pilotate si in funcţie de rezultate, extinse la nivel sistemic, dezvoltate în mod corelat din cadrul obiectivului specific 6.3[1] menite să asigure îmbunătăţirea participării la educaţie prin pilotarea unui nou model de oferta curriculară a fiecărei şcoli-pilot, corelate cu cele din cadrul OS 6.5[2] destinate asigurării unor oferte educaţionale orientate pe formarea de competenţe şi cele aferente OS 6.6[3] destinate dezvoltării profesionale continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Grupul ţintă vizat de proiect este compus din elevi, cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial, manageri şcolari, experţi  în educaţie care pot aduce plusvaloare în dezvoltarea si aplicarea unui curriculum relevant.

Astfel, utilizând asistenţă financiară nerambursabilă se vor:

  • Elabora conţinuturi didactice aferente pilotării (programe şcolare; suporturi de curs; materiale didactice),
  • Susţine resursele umane implicat în pilotare, în condiţii de normare centrată pe opţiuni orizontale echivalente,
  • Organiza vizite de documentare şi evaluare în teritoriu, schimburi de experienţă interne şi internaţionale etc.

[...]

Cu distins respect,

Monica Cristina ANISIE, ministrul Educaţiei şi Cercetării

Bucureşti, 06.03.2020

 

IV. Termen: 1 Iunie 2020

Adică, de Ziua Internaţională a Copilului.

Succes!

Marian Staş

 L.E. România pe bune începe cu Şcoala pe bune. #zeceanitrecrepede[1] O.S.6.3 „Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural/ comunităţile dezavantajate socio-economic”

[2] O.S.6.5 „Creşterea numărului de oferte educaţionale orientate pe formarea de competenţe şi pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare”

[3] O.S.6.6 „Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive”

Adauga Comentariu

Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos

Varianta 1

Autentificare cu contul adevarul.ro
Creeare cont

Varianta 2

Autentificare cu contul de Facebook
Logare cu pseudonim

2 Comentarii

Zâna Măseluţă®
17.05.2020, 21:43:04

Marian Staş "Vă aduc la cunoştinţă demisia mea din funcţia de consilier la cabinetul secretarului de stat pentru învăţământ preuniversitar, începând cu data de 14.05.2020. Motivul instituţional al deciziei mele este distanţa, devenită inacceptabilă pentru mine, dintre clauzele contractului nostru de onoare agreate înainte de a da curs invitaţiei de a lucra împreună, şi realitatea din teren, la zi. Vă reamintesc faptul că, înainte de învestirea Guvernului din care faceţi parte, în noiembrie 2019, pentru punerea în fapt eficientă a activării art. 26 LEN, am convenit reciproc următoarele: Crearea unei structuri distincte, în organigrama MEC, având ca unic scop generarea procesului pilotării Subordonarea directă a structurii sus-menţionate, ministrului educaţiei şi cercetării Coordonarea acestei structuri de către subsemnatul, învestit fiind cu autoritatea formală necesară îndeplinirii unui obiectiv de politici publice educaţionale fără precedent, începând cu anul şcolar 2020-2021 În aceste condiţii, eu am garantat cu loialitatea, profesionalismul şi reputaţia mea punerea în fapt a proiectului." Citeste mai mult: adev.ro/qac49j No comment!

-2 (2 voturi)
StefanB
21.05.2020, 13:31:51

Este fantastic cum unii oameni inca mai cred in dorinta PNL de a face lucrurile altfel. Speram ca pana acum, dupa atatea luni de guvernare si atatea exemple (contra-exemple, mai degraba) oamenii s-au mai dumirit. Dar vad ca nu.

Modifică Setările