Politică

articolul anterior articolul urmator

Declaraţie comună în urma celei de-a şasea reuniuni a Consiliului de Asociere dintre UE şi Republica Moldova

1
28 Oct 2021 17:31:26
Autor: Iurii Botnarenco

Uniunea Europeană şi Moldova au desfăşurat joi, 28 octombrie, cea de-a şasea şedinţă a Consiliului de Asociere în temeiul Acordului de Asociere UE-Moldova.

Raportul de punere în Aplicare a Asocierii, publicat de UE pe 19 octombrie 2021, a concluzionat că alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 au oferit un mandat clar şi puternic forţelor pro-reformă să urmărească o agendă de reforme ambiţioasă privind combaterea corupţiei, îmbunătăţirea sistemului de justiţie şi combaterea sărăciei, cu scopul de a inversa regresul în ceea ce priveşte standardele şi reformele statului de drept înregistrate în 2020.

Părţile au salutat reluarea acestui format de dialog la nivel înalt şi au remarcat importanţa urmăririi rezultatelor acestuia. Consiliul de Asociere a recunoscut aspiraţiile europene şi alegerea europeană a Moldovei şi a reafirmat angajamentul comun al UE şi Moldovei de a consolida asocierea politică şi aprofundarea integrării economice, lucrând în parteneriat strâns, în baza angajamentelor reciproce faţă de reforme şi faţă de valorile comune ale democraţiei, respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi a statului de drept consacrate în Acordul de Asociere UE-Moldova (AA). UE şi Moldova au salutat progresul în actualizarea Agendei de Asociere şi aşteaptă cu interes adoptarea sa oficială cât mai curând posibil. Agenda de Asociere actualizată va ghida punerea în aplicare a AA/Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC), precum şi programarea sprijinului financiar al UE, ţinând cont de Comunicarea Comună din martie 2020 privind viitorul Parteneriatului Estic şi Documentul de Lucru Comun al Personalului privind priorităţile post-2020 ale Parteneriatului Estic.

Consiliul de Asociere a remarcat mandatul clar şi puternic pentru reforme acordat de cetăţeni la ultimele alegeri şi a salutat angajamentul Guvernului Republicii Moldova de a urmări în mod decisiv o agendă de reforme care să contribuie la implementarea eficientă a AA/ZLSAC. Consiliul de Asociere a reiterat aşteptarea ca Moldova să-şi intensifice eforturile în susţinerea statului de drept şi în prevenirea şi combaterea corupţiei ca un aspect de cea mai înaltă prioritate. Acesta a reiterat angajamentul UE de a continua sprijinirea Republicii Moldova în implementarea şi monitorizarea acestor reforme pentru a obţine îmbunătăţiri tangibile în viaţa cetăţenilor Moldovei. În această privinţă, UE a reamintit că asistenţa sa se bazează pe principiul condiţionalităţii legat de progresele satisfăcătoare ale reformelor, în special în domeniul justiţiei, statului de drept şi combaterii corupţiei.

Întâlnirea a avut loc pe fondul unei crize acute de aprovizionare cu gaze în Moldova, ca urmare a neprelungirii contractului pe termen lung privind aprovizionarea cu gaze de către Gazprom, la sfârşitul lunii septembrie. UE a sprijinit Moldova de-a lungul acestei perioade, în special prin furnizarea de consultanţă de specialitate pentru a dezvolta opţiuni şi scenarii privind diversificarea aprovizionării cu energie şi a rutelor. Un dialog la nivel înalt în energetică la nivelul comisarului Simson şi a Prim-ministrului, a fost lansat şi în acest context o reuniune a înalţilor funcţionari a avut loc concomitent cu Consiliului de Asociere, pentru a discuta situaţia şi sprijinul imediat şi pe termen mediu al UE pentru Moldova. U

E şi-a reiterat angajamentul de a oferi sprijin tehnic suplimentar Moldovei pentru a face faţă crizei şi a subliniat importanţa separării transportului şi distribuţiei de gaz şi electricitate ca mijloc de consolidare a rezilienţei Moldovei. UE şi Moldova au subliniat importanţa rezistenţei împotriva oricăror potenţiale eforturi ale părţilor terţe de a utiliza energia ca armă geopolitică. Consiliul de Asociere a reamintit importanţa reformei continue a pieţei de energie pentru a consolida concurenţa şi transparenţa în acest sector. UE a îndemnat Moldova să se asigure că reforma sectorului energetic îndeplineşte respectarea deplină a acquis-ului Comunitar în domeniul Energiei şi este în conformitate cu cel de-al Treilea Pachet Energetic al UE. Partea UE şi-a confirmat sprijinul faţă de obiectivul Moldovei de a-şi sincroniza reţeaua electrică cu Reţeaua Europeană Continentală (CEN), un pas important spre integrarea în sistemul şi piaţa energetică a UE.

Consiliul de Asociere a salutat solidaritatea continuă a UE cu Moldova cu privire la COVID-19 prin mobilizarea a 127 de milioane de euro în formă de granturi în 2020 şi prin furnizarea a peste 1 milion de doze de vaccinuri cu sprijinul echipei Europei. UE şi Moldova au convenit să colaboreze pentru a creşte nivelul de absorbţie a vaccinurilor în Moldova. UE şi-a reiterat angajamentul de a ajuta Moldova să abordeze efectele pe termen lung ale pandemiei prin mobilizarea a până la 600 de milioane de euro în următorii 2-3 ani în cadrul Planului de Redresare Economică. Moldova a salutat faptul că, ca parte a acestui plan şi în baza evoluţiilor recente pozitive, pe 28 septembrie 2021 UE a debursat 36,4 milioane de euro în sprijin bugetar pentru a susţine implementarea reformelor în domeniul sănătăţii şi al statului de drept. Moldova a salutat, de asemenea, faptul că, pe 8 octombrie 2021, UE a debursat cea de-a doua tranşă în valoare de 50 de milioane de euro din programul de asistenţă macrofinanciară de urgenţă COVID-19. Părţile au remarcat că a fost acordată o derogare pentru una dintre condiţiile neîndeplinite şi au convenit asupra necesităţii instituirii unui mecanism eficient şi practic de recuperare a activelor.

Părţile au convenit că iniţiativele emblematice pentru Moldova în cadrul Planului Economic şi de Investiţii pentru Parteneriatul Estic vor transpune priorităţile de politică în proiecte de investiţii tangibile cu impact şi vizibilitate ridicat. UE a subliniat importanţa esenţială a progresului susţinut şi eficace al reformelor în cadrul Parteneriatului Estic şi a reamintit că sprijinul financiar al UE, inclusiv în cadrul Planului Economic şi de Investiţii, va fi condiţionat de paşi concreţi de reformă. Părţile au convenit să-şi continue discuţiile cu privire la punerea în aplicare practică a iniţiativelor emblematice în vederea anunţării progreselor şi a paşilor următori la Summitul Parteneriatului Estic din decembrie.

UE a salutat faptul că alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 au fost bine administrate şi competitive şi a subliniat importanţa unor alegeri transparente, incluzive şi credibile la nivel central şi local. Consiliul de Asociere a recunoscut necesitatea de a aborda recomandările în aşteptare ale Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei şi ale Oficiului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa prin revizuirea legislaţiei electorale într-un proces incluziv şi participativ.

UE a încurajat implicarea societăţii civile în procesele de luare a deciziilor pentru a spori controlul public asupra reformelor. UE a subliniat, de asemenea, importanţa intensificării eforturilor de comunicare strategică pentru a îmbunătăţi gradul de conştientizare a publicului cu privire la beneficiile tangibile ale cooperării UE şi pentru a asigura un răspuns eficient la dezinformare. A fost solicitată necesitatea unei reforme profunde a mediului media pentru a spori transparenţa şi concurenţa în sector, precum şi importanţa asigurării implementării depline a codului Audiovizualului şi a independenţei Consiliului Audiovizualului pentru a asigura accesul la informaţii imparţiale.

Părţile au convenit asupra necesităţii de a spori eforturile privind egalitatea de gen şi prevenirea violenţei împotriva femeilor şi fetelor. În acest sens, UE a salutat recenta ratificare de către Moldova a Convenţiei de la Istanbul. UE a încurajat Moldova să continue eforturile menite să protejeze drepturile persoanelor care aparţin minorităţilor şi să abordeze discriminarea în toate formele ei. Consiliul de Asociere a salutat îndeplinirea continuă şi efectivă a criteriilor de liberalizare a vizelor, subliniind numărul substanţial de cetăţeni moldoveni care au beneficiat de regimul fără vize. UE s-a referit la cel de-al Patrulea raport al Mecanismului de Suspendare a Vizelor, reamintind necesitatea unor eforturi suplimentare pentru a aborda problema cererilor de azil nefondate, a alinia politica în materie de vize la listele UE de ţări terţe care necesită viză şi pentru a face progrese în combaterea fraudei financiare, a combaterii spălării banilor, şi prevenirea şi combaterea corupţiei şi a criminalităţii organizate.

UE a încurajat Republica Moldova să urmărească o reformă a justiţiei cuprinzătoare şi a luat act de paşii deja întreprinşi în parchet şi justiţie, inclusiv adoptarea amendamentelor la Constituţie privind Consiliul Superior al Magistraturii în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneţia. UE a subliniat importanţa asigurării unui proces de selecţie transparent şi bazat pe merit pentru numirile judiciare. Moldova a informat despre viitoarea adoptare a Strategiei de asigurare a independenţei şi integrităţii sectorului justiţiei menită să construiască un sistem de justiţie independent şi responsabil. În acest sens, Moldova s-a referit la intenţia sa de a urmări verificarea extraordinară a judecătorilor şi procurorilor în funcţie şi de a îmbunătăţi sistemul de selecţie şi numire a judecătorilor şi procurorilor. Consiliul de Asociere a convenit asupra necesităţii de reformă în ce priveşte urmărirea penală pentru a consolida capacitatea de investigare şi urmărire penală a corupţiei la nivel înalt. UE şi Moldova au convenit să se angajeze într-un dialog regulat privind priorităţile reformei sectorului justiţiei şi au recunoscut nevoia de sprijin financiar pentru implementarea acesteia.

UE a reiterat aşteptarea unei anchete imparţiale şi cuprinzătoare şi a urmăririi penale a fraudei bancare masive din 2014, în vederea aducerii fără întârziere a tuturor responsabililor în faţa justiţiei şi a recuperării, în măsura posibilului, a fondurilor deturnate. Moldova a confirmat că recuperarea fondurilor furate şi urmărirea penală a celor implicaţi rămâne o prioritate majoră. Părţile au convenit asupra importanţei abordării fraudei financiare, a spălării banilor şi a criminalităţii organizate printr-o legislaţie cuprinzătoare şi o implementare eficientă, şi au cerut o cooperare internaţională sporită, inclusiv cu agenţiile şi platformele relevante ale UE.

Consiliul de Asociere a reamintit că punerea în aplicare efectivă a Acordului de Asociere şi a Zonei sale de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) care, legat de procesul mai larg de apropiere a reglementărilor şi de reformele necesare aferente, contribuie la stabilirea condiţiilor pentru consolidarea relaţiilor economice şi comerciale cu UE, care conduc la continuarea integrării economice treptate a Moldovei în Piaţa Internă a Uniunii Europene, aşa cum se prevede în Acordul de Asociere. UE şi-a exprimat aşteptarea de a continua eforturile de reformă legate de implementarea şi punerea în aplicare a ZLSAC. UE a salutat adoptarea noului Cod Vamal care aproximează Codul Vamal al Uniunii. Ambele părţi au convenit asupra continuării lucrărilor în vederea încheierii Acordului privind recunoaşterea Reciprocă a Operatorilor Economici Autorizaţi odată ce Moldova îndeplineşte toate criteriile. UE şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la noile prevederi ale Legii Comerţului Intern care încalcă în mod clar angajamentele Republicii Moldova privind nediscriminarea în temeiul ZLSAC, precum şi obligaţiile sale din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi a îndemnat Moldova să abordeze această problemă în regim de urgenţă. Consiliul de Asociere a salutat includerea Moldovei pe lista ţărilor terţe autorizate pentru intrarea în Uniune a produselor lactate supuse unui tratament specific de atenuare a riscurilor împotriva febrei aftoase. Moldova şi-a reafirmat angajamentul ambiţios de a se apropia de acquis-ul agricol al UE şi de a spori competitivitatea produselor moldoveneşti crescând astfel volumele şi categoriile de produse exportate pe piaţa UE, inclusiv de origine animală. În acest sens, UE a cerut reforme suplimentare în domeniul sanitar şi fitosanitar în vederea diversificării în continuare a exporturilor. Consiliul a reiterat importanţa actualizărilor periodice ale Anexelor Acordului de Asociere. Acesta aşteaptă cu interes finalizarea exerciţiului de actualizare în curs cu referire la Titlul IV privind cooperarea economică şi alte cooperări sectoriale şi iniţierea aceluiaşi exerciţiu în temeiul Titlului V privind comerţul şi aspectelor legate de comerţ. Partea moldovenească şi-a confirmat interesul pentru lansarea discuţiilor cu UE privind reducerea tarifelor de roaming imediat după semnarea Acordului Regional de Roaming.

UE şi-a reiterat angajamentul de a sprijini stabilizarea macroeconomică şi financiară a Moldovei şi şi-a evidenţiat disponibilitatea de a sprijini Republica Moldova cu un nou program de asistenţă macrofinanciară, împreună cu un nou program al Fondului Monetar Internaţional, ca urmare a reangajării Guvernului cu FMI. Consiliul de Asociere a reamintit importanţa menţinerii stabilităţii în sectorul financiar şi bancar şi a independenţei Băncii Naţionale a Moldovei.

Consiliul de Asociere a încurajat Republica Moldova să adopte spiritul Pactului Verde European şi să se asigure că redresarea economică cauzată de COVID-19 urmează o cale verde. În acest context, UE a salutat angajamentul Moldovei de a-şi aduce economia cât mai aproape de neutralitatea climatică până în 2050 şi a subliniat necesitatea de a dubla eforturile pentru a asigura o ambiţie maximă în perspectiva 2030 prin politici şi măsuri cuprinzătoare. Moldova a subliniat că implementarea agendei ecologice va necesita sprijin substanţial pentru implementarea politicilor necesare, inclusiv consolidarea capacităţilor. UE a îndemnat Moldova să continue apropierea şi implementarea legislaţiei cheie în domeniile managementului deşeurilor şi apei şi al calităţii aerului. Părţile au salutat cooperarea strânsă cu statele membre ale UE prin Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii, inclusiv pentru a mobiliza asistenţa în domeniul sănătăţii şi livrarea de vaccinuri în contextul pandemiei de COVID-19. Consiliul a recunoscut stadiul avansat al pregătirilor care va duce la recunoaşterea reciprocă a certificatelor digitale de vaccinare COVID în viitorul apropiat.

UE şi-a exprimat aşteptarea ca Moldova să acţioneze în conformitate cu Acordul privind Spaţiul Aviatic Comun, inclusiv în ceea ce priveşte concurenţa. Aceasta a cerut Moldovei să-şi intensifice eforturile de aliniere la acquis-ul în domeniul transporturilor aeriene şi, în acest sens, a salutat semnarea celei de-a doua decizii a Comitetului Mixt UE-Moldova.

Părţile au remarcat o bună cooperare continuă în domeniul învăţământului superior şi participarea Republicii Moldova la programul Erasmus+. Consiliul de Asociere a salutat semnarea la 27 octombrie a asocierii Moldovei la programul Orizont Europa şi a încurajat Moldova să sporească participarea la programul Europa Creativă.

Consiliul de Asociere a remarcat pozitiv continuarea cooperării în domeniul politicii externe şi de securitate, inclusiv în forurile multilaterale. Cu ocazia Consiliului de Asociere, UE şi Moldova au convenit să lanseze un dialog politic şi de securitate la nivel înalt. UE a subliniat importanţa creşterii în continuare a alinierii Republicii Moldova la declaraţiile şi deciziile privind Politica Externă şi de Securitate Comună a UE, în conformitate cu angajamentul de a promova principiile consacrate în Acordul de Asociere, inclusiv principiile suveranităţii şi integrităţii teritoriale. UE a apreciat participarea continuă a Republicii Moldova la Misiunea de Formare a UE în Mali şi implicarea sa activă în cursurile şi seminarele de orientare în cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comună a Parteneriatului Estic. Moldova şi-a exprimat interesul de a participa la proiectele din cadrul Facilităţii Europene pentru Pace. Părţile au convenit să reia consultările privind securitatea şi apărarea pentru a discuta despre cooperarea pentru combaterea ameninţărilor hibride, securitatea cibernetică, protecţia infrastructurii critice şi comunicarea strategică.

UE şi-a reiterat sprijinul pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Moldovei în cadrul graniţelor sale recunoscute internaţional şi prevederile Declaraţiei Ministeriale OSCE din decembrie 2020. 

Consiliul de Asociere a reafirmat angajamentul faţă de o soluţionare cuprinzătoare, paşnică şi durabilă a conflictului transnistrean în cadrul formatului 5+2 şi a salutat dialogul la nivelul reprezentanţilor politici şi al grupurilor de lucru comune de experţi, inclusiv coordonarea îmbunătăţită în abordarea provocărilor legate de COVID-19. UE şi Moldova aşteaptă cu interes continuarea muncii orientate către rezultate în formatul 5+2 sub Preşedinţia Suedeză în Exerciţiu a OSCE. Consiliul de Asociere a subliniat importanţa de a avansa către implementarea completă şi continuă a pachetului „Berlin+” şi de a dezvolta propuneri comune privind măsurile suplimentare de consolidare a încrederii, precum şi de a intensifica dialogul privind protecţia drepturilor omului. UE şi-a exprimat disponibilitatea de a sprijini în continuare măsurile de consolidare a încrederii care aduc beneficii tangibile populaţiilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

UE a salutat angajamentul Moldovei faţă de Parteneriatul Estic şi aşteaptă cu interes o cooperare continuă în vederea Summit-ului din decembrie 2021, care se aşteaptă să aprobe agenda post-2020 bazată pe redresare, rezilienţă şi reformă. UE a luat notă de iniţiativa celor trei parteneri asociaţi care vizează o coordonare sporită între aceştia şi o cooperare consolidată între cei trei parteneri asociaţi şi UE. UE a reiterat, de asemenea, importanţa ambelor principii de incluziune şi diferenţiere în dezvoltarea ulterioară a Parteneriatului Estic.

Consiliul de Asociere a convenit asupra importanţei relaţiilor de bună vecinătate dintre Moldova şi Ucraina, inclusiv în ceea ce priveşte problema utilizării durabile a bazinului Nistrului. UE şi-a reiterat disponibilitatea de a sprijini Moldova şi Ucraina cu expertiză pentru a asigura respectarea deplină a standardelor şi angajamentelor UE şi internaţionale, precum şi aplicarea celor mai bune practici în managementul bazinelor hidrografice.

Consiliul de Asociere a fost prezidat de Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, dl Josep Borrell. Prim-ministrul Republicii Moldova, dna Natalia Gavriliţa, a condus delegaţia Republicii Moldova. La întâlnire a participat şi Comisarul pentru Vecinătate şi Extindere, dl Olivér Várhelyi.

Adauga Comentariu

Pentru a comenta, alege una din optiunile de mai jos

Varianta 1

Autentificare cu contul adevarul.ro
Creeare cont

Varianta 2

Autentificare cu contul de Facebook
Logare cu pseudonim

1 Comentariu

Utilizator Adevărul
29.10.2021, 00:48:22

Comentariu considerat abuziv.

Modifică Setările